1 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który zostanie teraz przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi.

Projekt SZOOP RPO WD po konsultacjach społecznych

załącznik nr 1 tabela transpozycji

załącznik nr 2 tabela wskaźników

załącznik nr 3 kryteria wyboru projektów

załącznik nr 4 wybór projektów w ramach trybu pozakonkursowego

załącznik nr 5 zalecenia IZ plany gospodarki niskoemisyjnej

załącznik nr 6 zasady kwalifikowalności wydatków

Raport z konsultacji SZOOP RPO WD