ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

1)Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R ( Działanie 1.2, Działanie 1.4, Działanie 1.5),

2)Infrastruktura biznesowa, Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R ( Działanie 1.3),

3)Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja ( Działanie 3.1)

4)Gospodarka niskoemisyjna: - Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja ( Działanie 3.2)

5)Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja ( Działanie 3.5)

 

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 oraz łącznie spełniają następujące warunki:

 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat,
 • posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów,
 • posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

 

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów musi zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
  • wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie prowadzonym przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
  • o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP lub IW RPO WD 2014-2020;
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie;
 4. oświadczenie o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Regulamin_powolywania_kandydatow_na_ekspertow_w_ramach_RPO_WD_2014-2020.pdf
Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy.docx
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niekaralności.docx
 

W przypadku aplikowania w więcej niż w jednej dziedzinie, możliwe jest złożenie jednego Wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, w którym znajdować będą się dokumenty, o których mowa w punkcie 1, 2, 3/4 oraz osobne komplety dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego - osobno na każdą dziedzinę, której dotyczy wniosek. W kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty należy wymienić wszystkie dziedziny, których dotyczy Wniosek.

 

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na eksperta – dziedzina/dziedziny: ……………………… - należy wskazać dziedzinę/dziedziny, w której/ych osoba ubiega się o status kandydata na eksperta, nie otwierać przed wpływem do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej”) należy składać:

 1. osobiście - na adres:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30

lub

 1. pocztą/przesyłką kurierską - na adres:

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

w terminie od 10.08.2015 r. do 04.09.2015 r.

 

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o status kandydatów na ekspertów wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Wykaz kandydatów na ekspertów zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl, www.dip.dolnyslask.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pod numerami telefonów: 71/776-58-32, 71 776-58-31.

Ogłoszenie o naborze.pdf