Uprzejmie informujemy, iż 14 września Zarząd Województwa przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP)  RPO WD 2014-2020. Dokument ten został uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przyjęcie dokumentu przez Instytucję Zarządzającą RPO WD pozwoli na wszczęcie procedury naborów we wszystkich osiach /działaniach RPO WD według przyjętego przez Zarząd Województwa harmonogramu naborów.

.4341.

.4342.

.4343.

.4345.

.4346.

.4340.

.4344.